Наукові публікації асистента кафедри Алексевич К.О.


 • Kateryna Aleksevych «“All that glitters is not gold”: sialomegaly, xerostomia, and dry eye is not always Sjögren’s syndrome»/Svitlana Smiyan, Alexander Shchipskiy, Olena Venger, Ivan Bilozetsky, Kateryna Aleksevych, Roman Komorovsky, Mykhaylo Korda// Reumatologia 2021; 59, 5: 1–7 DOI:

 • Алексевич К.О. Дослідження активності енергетичних процесів у щурів за умов тютюново-нітритної інтоксикації після застосування карболайну/К.О.Алексевич, Л.С. Фіра, Д.Б.Фіра, П.Г.Лихацький//Медична і клінічна хімія.-2021.-№3.-с.10-18.

 • Development of nitrooxidative stress in rats under tobacco-nitrire intoxication after application of mildronate/ K. Aleksevych , P. Lykhatskyi, D. Fira, L. Fira//Pharmacology Online.-2021.-Vol.3.-1398-1406.

 • Research of free radical and tissue energy supply processes on rats subjected to concurrent Tetrachlormethane and adrenaline impact after Mexi­dol administration / K.O. Aleksevych, L.S. Fira, O.I. Hrymalyuk, A.L. Shtroblya // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, N 3. – P. 269-278.

 • Алексевич К.О. Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів, одночасно уражених адреналіном та тетрахлоретаном / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, А.Л. Штробля // Наук. вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2015. – Вип. 1 (51). – С. 5-9.

 • Алексевич К.О. Зміни показників біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів токсичними дозами адреналіну та тетрахлор­етану / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – C. 13–16.

 • Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом / К.О. Алексевич, О.Є. Кузів, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 357–361.

 • Антиоксидантна система щурів в умовах ураження міокарду адреналіном на тлі токсичного тетрахлорметанового гепатиту / К.О. Алексевич, О.Б. Рицик, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький // Матер. 84-ої наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині», Ів.-Франківськ, 12-13 березня 2015 р. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 10.

 • Алексевич К. Дослідження ступеня цитолізу кардіоцитів за умов ураження міокарду токсичними дозами адреналіну / К. Алексевич, О. Рицик, А. Штробля // Матер. ХІХ Міжнар. мед. конгресу студентів та молодих вчених, Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – C. 273.

 • Алексевич К.О. Ступінь ендогенної інтоксикації у щурів, уражених токсичними дозами адреналіну / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк // Матер. підсумк. наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 17 червня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 185.

 • Алексевич К.О. Вплив мексидолу на динаміку компонентів антиокси­дантного захисту в експерименті на тваринах, одночасно уражених адре­наліном та тетрахлорметаном / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Бабенківські читання», Ів.-Франківськ, 29-30 жовтня 2015 р. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 15.

 • Активність маркерних ферментів міокарду у щурів за умов ураження токсичними дозами адреналіну / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.Б. Рицик // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 3 (112). – С. 65–69.

 • Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький,

 • О.І. Грималюк // Актуальні проблеми транспортної меди­цини. – 2014. – № 1 (35). – С. 75–79.

 • Алексевич К.О. Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології». – Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3 (60). – С. 121.

 • Алексевич К.О. Дослідження біоенергетичних процесів у міокарді щурів за умов адреналінової кардіопатії / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра // Матер. XVIII Міжнар. мед. конгресу студентів та молодих вчених, Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 199.

 • Алексевич К.О. Роль лікаря – офтальмолога у ранній діагностиці анкілозивного спондилоартриту/ К.О. Алексевич, Н.В. Грималюк//Зб.: Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу (2012 р. м.Тернопіль) с.124

 • Грималюк К.О. Роль запалення в розвитку дисліпідемій у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит / К.О Грималюк // Зб.:Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу (31 березня- 2 квітня 2008 р. м.Тернопіль), С.8

 • Грималюк К.О. Роль запалення в розвитку дисліпідемій у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит / К.О. Грималюк // Зб.:Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу (31 березня- 2 квітня 2008 р. м.Тернопіль), С.8

 • Грималюк К.О. Відмінність реакції холінорецепторів серця у щурів різного віку на вплив екзогенного ацетилхоліну/К. Грималюк. Н.Потіха,Р.Усинський, С.Чарнош // Зб.: Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу (11-13 травня 2006 р., м.Тернопіль), С.182

 • Грималюк К.О. Патогенетичні ланки впливу ендотоксемії на імунну реактивність організму хворих з тяжкою термічною травмою./К. Грималюк. П.Боднар, Л.Климчук,Т.Завадська // Зб.: Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу (10-12 травня 2004 р. м.Тернопіль), С.179