Монографії та посібники, видані викладачами кафедри:

 1. Ковалик П.В., Ковалик А.П. Оториноларингологія //Посібник «Сімейна медицина» /За редакцією Гощинського В.Б., Бабінець Л.С., Стародуба Є.М./. – Тернопіль. – Видавництво “Укрмедкнига”. – 2014. – С.683 - 720.
 2. Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / [М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304с. + 4 с. вкл.
 3. Атлас інфекційних хвороб / [М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарєв та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. − 248 с.
 4. Яшан О.І., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. Етапи вищої медичної освіти у США. В кн. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „ Проблеми інтеграції української медичної освіти в світовий освітній простір” 21-22 травня 2009 року, м. Тернопіль.- Тернопіль „Укрмедкнига” 2009.- С.298-301.
 5. Медсестринство в оториноларингології Яшан І.А, Яшан О.І., Протасевич Г.С., Ковалик П.В. .- Тернопіль „Укрмедкнига” 2000.- с.201;
 6. Практичне медсестринство (за ред. Л.Я.Ковальчука) Ковальчук Л.Я., Яшан О.І., Ястремська С.О. Тернопіль „Укрмедкнига” 2000.- с.510

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Патент на корисну модель 120352 Україна МПК (2017.01) А61В 5/00, А61К 45/00, А61Р 11/00. Спосіб діагностики хронічного тонзиліту за допомогою визначення співвідношення субпопуляцій лімфоцитів CD3+, CD4+, CD16+ і CD19+ до відносного рівня субпопуляції лімфоцитів CD8+ / Герасимюк М.І., Павлишин А.В., Герасимюк І.Є. № u 2017 05087; заявл. 25.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.
 2. Деклараційний патент на винахід 28231А А61 В 17/00: Спосіб фіксації фасціального трансплантату до держальця молоточка при тимпанопластиці та інструмент для його здійснення - інтродуктор. Автор О.І.Яшан, / Бюл № 5-11 16.10.00;
 3. Деклараційний патент на винахід 37557А А61 F 11/00: Спосіб тимпанопластики. Автор О.І.Яшан, / Бюл № 4 15.05.01;
 4. А.с. № 1634275 СССР МКИ А 61 F 11/00 Способ тимпанопластики по IV типу //Бюл.- 1991.-№ 39.
 5. Способ мирингопластики по Ш-IV типу. А.с. № 1600751 СССР МКИ А 61 F 2/18 // Бюл- 1990.-№ 10
 6. Спосіб тимпанопластики при відсутньому держальці молоточка Патент на винахід 22246А А61 В 17/00:. Бюл.- № 3.- 30.06.98
 7. Деклараційний патент на винахід 37557А А61 F 11/00 Спосіб тимпанопластики. / Бюл.- № 4.- 15.05.01
 8. Деклараційний патент на винахід 40127А А61 В 10/00: Інструмент для заведення фасціального трансплантата на держальце молоточка при мірінгопластиці. / Бюл № 6 16.07.01
 9. Деклараційний патент на винахід 55626 А А61 F 17/00 11/00 Спосіб тимпанопластики. / Бюл.- № 4.- 15.04.2003
 10. Патент на винахід 57817 А 61F11/00 15.07.2003 Спосіб мірингопластики Бюл. № 7
 11. Патент на корисну модель 101763 Україна, МПК (2013) А61В 17/00. Спосіб моделювання гострого середнього отиту у лабораторних тварин / І.В. Хоружий, А.О. Яшан - № u 2013 05997; заявл.14.05.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
 12. Патент на корисну модель 97083 Україна МПК (2015.01) А61В 17/00. Спосіб діагностики хронічного тонзиліту / Яшан О.І., Герасимюк М.І. № u 2013 05997; заявл.10.10.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4
 13. Патент на корисну модель 97948 Україна МПК (2015.01) А61В 17/00. Спосіб визначення форми хронічного тонзиліту / Яшан О.І., Герасимюк М.І. № u 2014 11888; заявл.03.11.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7
 14. Бех М.Д., Дем’яненко В.В., Андрейчин Ю.М. Спосіб отримання сорбенту на основі фосфату целюлози // деклараційний патент на винахід України №44958 А.- 2002р.
 15. Андрейчин Ю.М. Пристрій для дренування верхньощелепних пазух // деклараційний патент на винахід України № 50135 А.- 2002р.
 16. Андрейчин Ю.М., Дем’яненко В.В., Тураш І.Б. Тест-об’єкт люмінесцентного діагностичного дослідження // деклараційний патент на винахід України № 59585 А.- 2003р.
 17. Андрейчин Ю.М. Спосіб лікування хворих на синусит і фронти та пристрій для його здійснення // деклараційний патент на винахід України №65143 А.- 2004р.
 18. Андрейчин Ю.М., Луцук О.С., Качор В.О. Дренажний пристрій // деклараційний патент на винахід України № 65140 А.- 2004р.
 19. Андрейчин Ю.М. Спосіб оцінки повноти клінічного одужання хворого на верхньощелепний синусит // деклараційний патент на корисну модель №63619.- 2011р.
 20. Андрейчин Ю.М., Орел Ю.М., Дацко Т.В. Спосіб оцінки ремоделювання структур стінки верхньощелепної пазухи при запальних процесах // деклараційний патент на корисну модель №69462.- 2012р.
 21. Пат. № 91222 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання верхньощелепного синуситу / Міхньов В. А., Андрейчин Ю. М. − № u2014 00787; заявл. 28.01.2014 ; опубл. 26.06.2014, Бюл. № 12. – 4 с.
 22. Ковалик П.В. Спосіб хірургічної тактики лікування злоякісних пухлин вуха. Патент України №17696 А.- 1997 р.
 23. Ковалик П.В. Спосіб лікування злоякісних пухлин вуха. Патент України №19977 А.- 1997 р.
 24. Ковалик П.В. Спосіб реінервації мімічних м΄язів. Патент України №22254 А.- 1998 р.
 25. Ковалик А.П., Ковалик П.В., Протасевич Г.С. Спосіб корекції хрящового відділу перегородки носа при її дугоподібному викривленні. Деклараційний Патент на винахід. Україна. № 50522 А, МКВ А61В17/00. Виданий 15.10.2002. Бюл. №10.
 26. Ковалик А.П., Ковалик П.В., Протасевич Г.С. Спосіб корекції перегородки носа при сигмоподібному її викривленні. Деклараційний Патент на корисну модель. Україна. № 7219, МКВ А61В17/00. Виданий 15.06.2005. Бюл. №6.
 27. Ковалик А.П., Антонів В.Ф. Спосіб реабілітації дихальної функції гортані. Патент на корисну модель. Україна. №43131 МПК(2009) А61В17/00. Виданий 10.08.2009. Бюл. №15.
 28. Ковалик А.П., Антонів В.Ф., Ковалик Н.П. Спосіб хірургічного видалення гранульоми гортані. Патент на корисну модель. Україна. №33993 МПК(2006) А61В17/00. Виданий 25.07.2008. Бюл. №14.
 29. Пат. на корисну модель №97948 Україна МПК А61В 17/00. Спосіб визначення форми хронічного тонзиліту / Яшан О. І., Герасимюк М. І.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». — № u 201411888; заявл. 03.11.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. (Здобувачем проведено аналіз результатів, підготовлено документацію заявки).
 30. Пат. на корисну модель №97948 Україна МПК А61В 17/00. Спосіб діагностики хронічного тонзиліту / Яшан О. І., Герасимюк М. І.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». — № u 201411065; заявл. 03.10.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4. (Здобувачем проведено аналіз результатів, підготовлено документацію заявки).