Діяльність кафедри за останні 5 років відбувалась відповідно до “Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського“, що призвело до значних змін у навчальному процесі, здійсненні наукової та лікувальної роботи. Пріоритетним напрямком в навчальному процесі стало практично орієнтоване навчання, яке на кафедрі оториноларингології, офтальмології і нейрохірургії дозволило максимально наблизити студентів до пацієнтів, покращило оволодіння конкретними практичними навичками, дозволили у більшому обсязі знайомити студентів з сучасними методиками обстеження та лікування. На кафедрі навчаються студенти 4-5 курсів медичного і стоматологічного факультетів, 2 курсу інституту медсестринства, а також лікарі-інтерни і лікарі-курсанти тематичних і передатестаційного циклів факультету післядипломної освіти. Студенти четвертого курсу присутні на операції з приводу отосклероза, що проводиться на новому мікроскопі з можливістю відеотрансляції. Викладачі кафедри неодноразово проводять семінари, майстер класи прсвячені захворюванням ЛОР-органів, сучасним методам їх лікування для сімейних лікарів, педіатрів та отоларингологів.

Доц. Ковалик А.П. проводить практичне заняття з групою ММ-460

Проф. Андрейчин Ю.М. вивчає з  лікарями-інтнернами роботу аудіометра (2022 рік)

Студенти ММ-402 групи займаються в симуляційному                    центрі (2023 рік)

Проф. О. І. Яшан проводить заняття з лікарями-інтернами 1 року навчання (2021 рік)

Проф. О.І. Яшан, проф. П.В. Ковалик та асистент кафедри М.І. Герасимюк під час підсумкової атестації лікарів-інтернів спеціальності «Оториноларингологія» (2021 рік)  

Проф. Яшан О.І. проводить огляд пацієнта з лікарями-інтернами (2020 рік)

Доц. Ковалик А.П. проводить дистанційне заняття з  студентами 422 групи (2020 рік)

Проф. Яшан О.І. проводить операцію з приводу отосклерозу        (2019 рік)

Проф. Андрейчин Ю.М. провів семінар на тему "Отоскопія" (2019рік)

На курсі нейрохірургії навчаються студенти 5 курсу медичного факультету та 4 курсу стоматологічного факультету, а також студенти іноземного факультету (4 та 5 курсів). Студенти активно залучені до роботи з пацієнтом, проводять неврологічний огляд, залучені до роботи в операційній та присутні на нейрохірургічних консультаціях. У відділеннях Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги та Університетській лікарні проводять огляди пацієнтів з нейрохірургічною патологією, відпрацьовують практичні навички, оглядають КТ та МРТ з різноманітною нейрохірургічною патологією. В операційному блоці Тернопільської лікарні швидкої допомоги студенти можуть бачити мікронейрохірургічні втручання на моніторі в реальному часі, а також під мікроскопом.

Діяльність кафедри за останні 5 років відбувалась відповідно до “Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського “, що призвело до значних змін у навчальному процесі, здійсненні наукової та лікувальної роботи. Пріоритетним напрямком в навчальному процесі стало практично орієнтоване навчання, яке на кафедрі оториноларингології, офтальмології і нейрохірургії дозволило максимально наблизити студентів до пацієнтів, покращило оволодіння конкретними практичними навичками, дозволили у більшому обсязі знайомити студентів з сучасними методиками обстеження та лікування. На кафедрі навчаються студенти 4-5 курсів медичного і стоматологічного факультетів, 2 курсу інституту медсестринства, а також лікарі-інтерни і лікарі-курсанти тематичних і передатестаційного циклів факультету післядипломної освіти.

Запровадження навчання за методикою «Єдиного дня» дозволили значно наблизити студентів до хворих, розширити можливості набуття ними специфічних практичних навичок у таких складних для опанування спеціальностях як оториноларингологія, офтальмологія та нейрохірургія. Методика «єдиного дня», значно розширила можливості навчального процесу в клініках, оскільки практичне заняття, яке включає в себе велику кількість нозологічних форм, дозволяє легше підібрати тематичного пацієнта, що відповідає темі заняття. Велика тривалість заняття (весь день) дозволяє легко пристосовувати навчальний процес в кожній конкретній групі студентів до роботи клініки та спеціалізованих хірургічних відділень. Це дає змогу більш детально знайомити студентів з роботою в операційній, перев’язочній, оглядовій не порушуючи їх графіки роботи. Велика тривалість практичної частини заняття дозволяє всім студентам оволодіти практичними навичками з дисципліни відповідно до освітньої кваліфікаційної категорії та необхідні в роботі сімейного лікаря чи лікаря загальної практики.

Проф. Яшан О.І. проводить непряму ларингоскопію (2018 рік)

Дослідження вмісту піднебінних мигдаликів при орофарингоскопії (2018 рік)

Запровадження матрикулів практичних навичок дозволила студентам глибше оволодівати складними діагностично-лікувальними методиками та маніпуляціями, а також здійснювати контроль за їх засвоєнням. В матрикул з оториноларингології включені найбільш часті нозологічні форми, що зустрічаються в роботі сімейного лікаря. Для цих захворювань розроблені переліки діагностичних і лікувальних методик, якими повинен оволодіти чи ознайомитись студент. При розгляді теми гострий середній отит студенти оволодівають роботою з лобним рефлектором, отоскопією, пальпацією козлика та соскоподібного паростка, перевіркою слуху шепітною та розмовною мовою, камертональними тестами, знайомляться з аудіометрією, перевіркою функції слухової труби, парецентезом. При розгляді теми гострих риносинуситів студенти оволодівають передньою і задньою риноскопією, пальпацією та перкусією зовнішнього носа та навколоносових пазух, ольфактометрією, визначенням дихальної функції носа, оцінки оглядових рентгенограм та комп’ютерних і магніто-резонансних томограм, знайомляться з методиками ендоскопічної діагностики та хірургії захворювань. При розгляд теми гострих тонзилітів студенти оволодівають орофарингоскопією, епіфарингоскопією, непрямою ларингоскопією, бактеріологічним дослідженням виділень з глотки, пальпацією реґіонарних лімфовузлів, промивання лакун мигдаликів, знайомляться з тонзилектомією та аденотомією.

Доц. Мальвана І.В. проводить заняття зі студентами IV курсу медичного факультету (2018 рік)

Асистент кафедри Герасимюк Максим Ілліч із студентами під час практичного заняття. Студенти навчаються виконанню риноскопію – одному із основних методів дослідження в отоларингології (2018 рік) 

На кожному занятті з офтальмології студенти засвоюють професійно орієнтовані практичні навики, необхідні для обстеження пацієнта з захворюваннями очей. Зокрема вони досліджують поле зору за допомогою сферопериметра, проводять біомікроскопію, оглядаючи передні відділи та оптичні середовища ока за допомогою щілинної лампи. В матрикул з офтальмології включені три найбільш часті нозологічні форми, що зустрічаються в роботі сімейного лікаря: курація хворих з катарактою, глаукомою та травмами органа зору. Для діагностики даних захворювань студенти проводять повне дослідження функцій органа зору, використовують методи фокального освітлення, прохідного світла, офтальмоскопію, вимірюють внутрішньоочний тиск, аналізують дані оглядових та прицільних рентгенограм пацієнтів з травмами органа зору. Вивчення особливостей обстеження офтальмологічних пацієнтів студенти засвоюють одні на одних. В подальшому вони працюють з хворими, вдосконалюючи засвоєні практичні навики. 

Доц. Турчин М.В. із студенти досліджують поле зору (2016 рік)

Д.м.н. Андрейчин Ю.М. проводить заняття зі студентами IV курсу медичного факультету (2016 рік)

Практичні заняття з отоларингології проводяться на базі ЛОР-відділення Тернопільської університетської лікарні, згідно програми навчальної дисципліни затвердженої МОЗ України. На практичних заняттях поглиблено вивчається клініка, діагностика і хірургічна допомога хворим з окремими видами лор патології, приділяється увага вивченню питань невідкладної допомоги хворим. Оцінка фотоматеріалів, рентгенограм, комп’ютерних та магніто-резонансних томограм передує визначенню показів до хірургічного лікування, методик проведення операцій. Студенти самостійно вивчають специфічні симптоми у пацієнтів за допомогою інструментальних методів та оцінюють отримана дані. В кінці занять на кожній дисципліні кафедри оториноларингології, офтальмології і нейрохірургії студенти складають залік з оволодіння практичними навичками, з записом у відповідний матрикул. Ще одним заходом, який вперше в Україні запроваджено в нашому університеті, є об’єктивний структурований клінічний іспит. Під час іспиту з оториноларингології студенти на відповідних станціях отримують реальні завдання: зі збору скарг та анамнезу пацієнта, визначення плану обстеження та лікування найбільш розповсюджених нозологічних форм, демонструють оволодіння методиками об’єктивного обстеження, оцінки лабораторних та інструментальних даних, консервативного та хірургічного лікування. Такі новітні навчальні методики дозволили значно покращити ступінь оволодіння практичними навичками студентами медичного та стоматологічного факультетів.

Асистент кафедри Табалюк Т.А. відпрацьовує практичні навики зі студентами медичного факультету (2016 рік)

Асистенти кафедри Гнатко К.В. зі студентами медичного факультету проводить біомікроскопію (2016 рік)

Для методичного забезпечення активної самостійної підготовки до практичних занять, складання семестрових іспитів та ліцензійного інтегрованого іспиту “КРОК-2” на кафедрі підготовлені матеріали, розміщені на WEB сторінці університету, і доступні кожному студенту різних факультетів. Ці матеріали написані українською, російською та англійською мовами та містять всю необхідну інформації з кожної дисципліни, необхідну в роботі майбутнього лікаря. На відповідних розділах WEB сторінки представлені: розклади практичних занять та лекцій, графіки чергувань викладачів, робочі програми з календарно-тематичними планами, методичні вказівки, матеріали для підготовки до практичних занять, матеріали для підготовки до лекцій, презентації лекцій, таблиці, кінофільми і анімації. На порталі розміщені створені працівниками кафедри короткі фільми про методики обстеження та лікування, що застосовуються в сучасній практиці, перегляд таких фільмів дозволяє студентам краще оволодіти складними методиками, що застосовуються в оториноларингології, офтальмології і нейрохірургії. Університетський портал дозволяє кожному студенту краще засвоїти матеріал, підготуватись до практичних занять, получивши дані не тільки у формі тексту чи статичних картин, але й максимально візуалізувати отриману інформацію.

Доц. Мальована І.В. зі студентами виконують обертальну пробу Барані (2015 рік)

Серед наукових напрямків, які розробляють співробітники кафедри, є дослідження морфологічних процесів у навколоносових пазухах, імунологічних процесів у піднебінних і глотковому мигдаликах, визначення апоптотичних змін у вусі та мигдаликах, фізичного та хімічного стану рідин вуха; вирішення проблем кератоконусу, вродженої патології судин головного мозку (аневризми і мальформації) та їх хірургічне лікування, мікрохірургічне лікування невралгій трійчастого нерва. Загалом на теми, що торкаються захворювань вуха, на кафедрі захищено три докторські та п’ять кандидатських дисертацій, розроблено і запроваджено в практику низку нових, більш ефективних хірургічних втручань на вусі, носі та горлі.

У 2007-2009 роках кафедрою оториноларингології, офтальмології і нейрохірургії виконувалась науково-дослідна робота на тему «Діагностика та лікування патологічних процесів голови, шиї та хребта» (0107U004459), у 2010-2012 роках виконується НДР на тему „Удосконалення діагностично-лікувальної тактики у пацієнтів з хворобами голови, шиї та хребта”(0110U001940). Мета роботи – шляхом розробки та модифікації існуючих методів діагностики і лікування хворих на запальні та дегенеративні хвороби носа, навколоносових пазух, вуха, гортані, ока, а також хребта, підвищити ефективність консервативної і хірургічної реабілітації пацієнтів, що дасть можливість покращити стан здоров’я різних категорій населення України.

За 2007 -2012 роки опубліковано 34 статті в фахових виданнях, та 58 тез, в тому числі три - за кордоном. Видано 3 книги та 4 методичні рекомендації. Розроблено 6 нових методик діагностики та лікування, подано 4 пропозиції на нововведення. На з‘їздах, конгресах, конференціях було виконано 41 доповідь, з них 6 – на міжнародних. Було офіційно рецензовано 1 докторська і 4 кандидатські дисертації. Отримано 8 патентів на винаходи України. Співробітниками кафедри проведено чотири фахові науково-практичні конференції в НОК «Червона калина».